Chương trình đào tạo thuộc: Khoa học máy tính

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 02 Khoa học và Kĩ thuật máy tính
|__19CSE-CC 152 Xem chi tiết
|__18CSE-CC 158 Xem chi tiết
|__15CSE-CC 150 Xem chi tiết
2 04 Khoa học Dữ liệu
|__19DS-CC 139 Xem chi tiết