Chương trình đào tạo thuộc: Kinh doanh Kinh tế

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 01 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế
|__19IBM-CC 137 Xem chi tiết
|__18IBM-CC 137 Xem chi tiết
|__17IBM-CC 125 Xem chi tiết
|__15IBM-CC 125 Xem chi tiết
2 05 Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế
|__19HTM-CC 137 Xem chi tiết
3 06 Foundation