Chương trình đào tạo: 19HTM-CC

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 BEB23122 Philosophy of Marxism and Leninism 3.0
2 1 BEB32123 Political Economics of Marxism and Leninism 2.0
3 1 BEB32124 Scientific Socialism 2.0
4 1 BEB42125 History of the Communist Party of Vietnam 2.0
5 1 BEB13014 Introduction to Marketing 3.0
6 1 BEB13015 Introduction to Business and Management 3.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17117 )
7 1 BEB23032 Foundation of Business Analytics 3.0
8 1 HTB13002 Food and Beverage Management 3.0 ( English for Academic Purposes 2 - BEB18118 )
9 1 BEB23025 Organisational Behaviour 3.0
10 1 BEB23028 Introduction to Financial Accounting 3.0
11 1 BEB12002 Applied Computer Skills 2.0
12 1 BEB12003 Communication Skills 2.0
13 1 BEB13004 Personal Development Planning 3.0
14 1 BEB13116 Design Thinking 3.0
15 1 BEB12010 Global Culture 2.0
16 1 BEB17117 English for Academic Purposes 1 7.0
17 1 BEB18118 English for Academic Purposes 2 8.0
18 1 BEB18119 English for Academic Purposes 3 8.0
19 1 BEB12001 Academic Skills 2.0
20 2 BEB13008 Math for Economics 3.0
21 2 BEB23026 Introduction to Economics 3.0
22 3 HTB13001 Principles of Tourism and Hospitality 3.0
23 3 HTB23004 Understanding Service Delivery 3.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.