Chương trình đào tạo: 16BMS-CC

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 BSB12071 Core Skill in Biomedical Science 1 2.0
2 1 BSB13072 Organic Chemistry 3.0 ( English for Academic Purposes 2 - BEB17006 )
3 1 BEB12001 Academic Skills 2.0
4 1 BEB12002 Applied Computer Skills 2.0
5 1 BEB11003 Communication Skills 1.0
6 1 BEB12004 Personal Development Planning 2.0
7 1 BEB17005 English for Academic Purposes 1 7.0
8 1 BEB17006 English for Academic Purposes 2 7.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
9 1 BEB12007 IELTS Preparation 1 2.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
10 1 BEB15011 English for Academic Purposes 3 5.0 ( English for Academic Purposes 2 - BEB17006 và IELTS Preparation 1 - BEB12007 )
11 1 BEB12013 Culture and Education 2.0
12 1 BSB13073 Bio Chemistry 3.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 và English for Academic Purposes 2 - BEB17006 )
13 1 BSB13074 Microbiology 3.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
14 1 BSB23075 Molecular Biology 3.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
15 1 BSB13087 Biomedical Mathematics 3.0 ( English for Academic Purposes 2 - BEB17006 )
16 1 BSB22078 Principles of Immunology 2.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
17 1 BSB12079 Physiology 2.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
18 1 BSB23076 Cellular Biology 3.0 ( English for Academic Purposes 1 - BEB17005 )
19 1 BSB23083 Applied Microbial Engineering 3.0
20 1 BSB23080 Biomedical Physics 3.0
21 1 BEB12003 Communication Skills 2.0